Privacy

The MarketingShop respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door The MarketingShop worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.themarketingshop.nl (hierna: ‘de website’). The MarketingShop acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. The MarketingShop zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

The MarketingShop verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan The MarketingShop, zoals bij:

  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het reageren van vacatures op de website;
  • Het verstrekken van onlinemarketingopdrachten;
  • Het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door The MarketingShop verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek of ingediende sollicitatie, dan wel een door u aan The MarketingShop verstrekte opdracht.

De door u middels de website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om uw contactverzoek of sollicitatie te kunnen behandelen en een eventueel met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

The MarketingShop is een bureau dat onlinemarketingopdrachten uitvoert. In dat kader worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de opdrachten uit te voeren en worden uw persoonsgegevens mogelijk verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende opdracht zijn betrokken, zoals derde partijen die The MarketingShop ondersteunen bij het uitvoeren van onlinemarketingopdrachten. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om hun door The MarketingShop opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

Bij de uitvoering van onlinemarketingopdrachten wordt mogelijk gebruik gemaakt van bepaalde tooling afkomstig van derden. Het gebruik van deze tooling heeft gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens door u, als gebruiker van de tooling voor uw onlinemarketingdoeleinden. In dat kader bent u verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens en bent u zelf verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan derden betreffende uw verwerking van persoonsgegevens.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich bij The MarketingShop aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven of andere commerciële berichten. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door The MarketingShop uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde berichten te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u eens een overeenkomst met The MarketingShop heeft gesloten, mag The MarketingShop u zonder voorafgaande instemming berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op diensten die eerder in uw opdracht door The MarketingShop zijn verleend. Ook in dat geval geldt dat u zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van The MarketingShop.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The MarketingShop of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen The MarketingShop of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van The MarketingShop, om de website en e-mailvoorzieningen van The MarketingShop te kunnen beheren en exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van The MarketingShop te kunnen verzorgen. In dit kader maakt The MarketingShop voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze uw persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

The MarketingShop zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van The MarketingShop vallen evenals door The MarketingShop ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

The MarketingShop verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Er zullen echter gevallen zijn waarin The MarketingShop uw persoonsgegevens buiten de EER moet overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als binnen de EU. Dit is aan de orde in verband met het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics, Doubleclick, Hotjar, Lucky Orange en Google AdWords. The MarketingShop zal in dat verband de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten doorgaans het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij ontvangers van de persoonsgegevens en het hanteren van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als The MarketingShop, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de bedoelde beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken die The MarketingShop gebruikt

The MarketingShop gebruikt functionele, analytische cookies en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. The MarketingShop gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt The MarketingShop middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Tevens gebruikt The MarketingShop cookies voor het personaliseren van de website, voor communicatie met u en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op de website en via websites van derden. The MarketingShop gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website, de communicatie met u en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan The MarketingShop uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die The MarketingShop van u heeft ontvangen. The MarketingShop kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om The MarketingShop te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre The MarketingShop van cookies gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om The MarketingShop te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door The MarketingShop slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. The MarketingShop legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door The MarketingShop, kunt u contact opnemen met The MarketingShop. The MarketingShop helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door The MarketingShop of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

The MarketingShop
Van Speykstraat 41-B
9726BK Groningen
Telefoonnummer: 035-6280000
E-mailadres: info@themarketingshop.nl